OPŠTI USLOVI 'E. Mirolio' DOO

Za korišćenje internet prodavnice www.dika.rs

I. ОPŠTE ODREDBE

1. Ovaj dokument predstavlja opšte uslove ili uslove za korišćenje virtuelne platforme za prodaju robe www.dika.rs i njegovih pod domena, koji uredjuju pravila korišćenja, uključujući i zaključivanje kupoprodajnog ugovora sa e-prodavnicom. Poručivanjem sa web stranice www.dika.rs kupac izjavljuje da je upoznat sa Opštim uslovima i prihvata iste kao obavezujuće u odnosima sa Prodavcem i obavezuje se da će ih poštovati.

2.Identifikacija korisnika/klijenta u svrhu dostavljanja njegove izjave kako o prihvatanju Opštih uslova, tako i za izvršeno poručivanje vrši se snimanjem u fajlove uskladištene na serveru www.dika.rs, čuvajući IP adresu korisnika/klijenta, kao i bilo koje druge informacije.

2. DEFINICIJE

2.1. Prodavac - „E.Mirolio' DOO ili bilo koji partner 'E.Mirolio' DOO sa registracijom: 18320 Dimitrovgrad, ul. Balkanska 94 PIB: 110226280

2.2. Klijent - bilo koje fizičko ili pravno lice ili drugi pravni oblik koji koristi bilo koju internet DIKA prodavnicu, na bilo koji način, uključujući ali ne ograničavajuči se samo na razgledanje, poručivanje, kupovinu, vraćanje robe itd.

2.3. Sajt - virtuelna platforma za prodaju robe koja se nalazi na domenu www.dika.rs i njegovih pod domena.

2.4. Nalog - deo sajta, formiran adresom e-pošte i lozinkom koja dostavlja korisniku da izvrši porudzbinu i koji sadrzi informacije o korisniku.

2.5. Omiljeni - deo naloga koji omogućava kupcu/korisniku da kreira sopstvene omiljene liste proizvoda.

2.6. Porudzbina- elektronski dokument koji predstavlja obrazac za komunikaciju izmedju prodavca i kupca preko kojeg kupac izjavljuje prodavcu, preko sajta, svoju nameru da kupi robu i usluge sa sajta.

2.7. Roba i usluge - svaki predmet kupoprodajnog ugovora sa sajta.

2.8. Promocije- svaka komercijalna komunikacija u cilju promocije odredjenih roba i/ili usluga koje se nude u ograničenim količinama, osim ako u komercijalnoj komunikaciji nije posebno drugačije navedeno, za period koji odredi prodavac.

2.9. Ugovor - predstavlja ugovor na daljinu izmedju prodavca i kupca za kupovinu i prodaju robe i/ili usluga na sajtu, čiji su sastavni deo korišćenja sajta.

2.10. Sadržaj:

a/sve informacije na sajtu koje su dostupne putem Internet veze i upotrebom uredjaja povezanog sa internetom.

b/ informacije koje se tiču kupca, a u vezi sa robom i/ili uslugama i/ili važećim tarifama od strane trecih lica sa kojima je prodavac zaključio neki oblik sporazuma o partnerstvu.

c/ Podaci o prodavcu ili drugi podaci koji se odnose na njega.

2.11. Povraćaj novca - akcija od strane 'E.Mirolio' DOO u cilju povraćaja novca kupcu kao rezultat raskida ili neispunjavanja ugovora o prodaju na sajtu, koja se vrši samo putem bankovnog transfera.

2.12. Specifikacije - Sve osobine i/ili opis roba i usluga, kao što je navedeno u opisu koji dostavlja proizvodjač.

2.13. 'Korisnik' je svaka osoba koja je unela veb lokaciju na svoj računar.

2.14. “Porudzbina' je sva izabrana roba i svi drugi atributi povezani sa isporukom i plaćanjem robe od strane kupaca/korisnika.

2.15. Internet prodavnica www.dika.rs je vlasništvo TRGOVCA.

3. PORUDZBINA

3.1. Korisnik moze naručiti iz internet prodavnice navodjenjem važeću adresu e-pošte, tačno popunjenu adresu za isporuku robe, tačne kontakt detalje- ime i prezime, telefon.

3.2. Kupac se obavezuje i odgovoran je za sve podatke o kupovini koje je uneo u završenu i poslatu porudžbinu dostavljaču, da su istiniti, potpuni i tačni do slanja porudžbine.

3.3. Svaka dodata u korpu roba i/ili usluga je dostupna u okviru raspoloživih količina. Dodavanje robe i/ili usluge u korpu ne dovodi do registracije porudzbine i automatskog čuvanja robe/usluge.Porudzbina se aktivira pritiskom na dugme 'Poruči', i nakon što sajt učita sve informacije o konkretnoj porudzbini ( Naručeni artikli, datum i adresa isporuke). Ova akcija je pravno obavezujuća. Kupac dobija elektronsko obaveštenje (e-meil) sa adrese 

Online.Serbia@dika.com

sa potvrdom porudzbine i nakon prijema ove potvrde smatra se da je ugovor zaključen. Mesto zaključivanja ugovora je adresa prodavca. Mesto isporuke robe je naseljeno mesto na teritoriji Republike Srbije. Ne zaključuju se i ne izvršavaju ugovori sa mestom isporuke izvan Republike Srbije.

3.4. Nakon uspešno izvršene porudzbine, korisnik dobija potvrdu putem e-maila na adresu elektronske pošte koju je naveo ( 'E.Mirolio' DOO nije odgovoran ukoliko kupac ne dobije potvrdni mejl, jer je naveo pogrešnu adresu elektronske pošte, ili zbog greške u elektronskom sistemu u kome je registrovana pošta kupca). U potvrdnom mejlu navedena je poručena roba, broj porudzbine, datum i vreme porudzbine.Pre potvrde porudzbine, Prodavac ima pravo da trazi pojašnjenje porudzbine putem telefona samo ako su potrebne dodatne informacije. Nakon toga, Prodavac može prihvatiti ili odbiti porudzbinu. Prijemom potvrdnog mejla smatra se da je ugovor zaključen.

3.5.Slanjem porudzbine klijent ovlašćuje prodavca da se poveže sa njim na svaki mogući način, kada je to potrebno u vezi sa napravljenom porudzbinom ili zaključenim ugovorom. Za kontakt sa Korisnikom, prodavac može koristiti treća lica, uključujući i njegove komercijalne punomoćnike ili pomoćnike ( call centar i dr).

3.6. Prodavac ima pravo da odbije da izvrši i/ili da poništi već izvršenu porudzbinu kupca, o čemu treba da obavesti klijenta ako sredstva za naručene proizvode nisu legla na račun prodavca onlajn plaćanjem ili pod uslovom da podaci koje je klijent uneo na sajtu su nepotpuni i/ili netačni u ovim slučajevima, poništenje porudzbine ne nosi nikakvu odgovornost ili obavezu bilo koje strane u odnosu na drugu, i shodno tome niko od njih nema pravo da traži naknadu štete od drugog za poništavanje porudzbine.

3.7. prodavac zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor sa kupcem putem e-mejla sa adrese 

Online.Serbia@dika.com

na adresu elektronske pošte navedenu od strane korisnika, u slučaju da sve ili dela naručene robe nema na lageru ili ne može da se isporuči iz razloga koji ne zavisi od prodavca. U slučaju da poručena roba neće biti dostupna u roku od jedne radne nedelje prodavac obaveštava o tome korisnika/klijenta slanjem poruke na adresu elektronske pošte koju je klijent naveo. Ako je izvršena uplata na račun prodavca , kupac putem mejla na adresu  

Online.Serbia@dika.com

može da izabere da li će mu biti vraćen uplaćeni iznos, ili može da izabere neku drugu raspoloživu robu tako što se iznos plaćen od strane klijenta prihvata za novu poručenu robu.

3.8. Roba kupljena iz internet prodavnice može da bude vraćena od strane kupca u prodavnicu marke DIKA ili poslata o trošku korisnika , u centralno skladište prodavca na dole naznačenu adresu u roku od 14 radnih dana od primanja robe. Uz proizvode mora biti priložen fiskalni isečak ili faktura, da su u novom stanju, sa originalnim oznakama i u originalnom pakovanju, bez nečistoća i/ili sa tragovima kozmetičkih proizvoda. 

Ako kupac želi da zameni jedan artikal za drugi, neophodno je da popuni 'obrazac za zamenu jednog artikla za drugi'. Zamena se vrši ako je novi artikal/Veličina na stanju. Ako je predmet zamene niže vrednosti, E.Mirolio DOO će refundirati razliku bankarskim transferom.

Svi troškovi isporuke za vraćanje i zamenu o trošku kupca. Roba se vraća s povratnicom, u suprotnom 'E.Mirolio' DOO nije odgovoran za izgubljenu robu. Roba se vraća na sledeću adresu:

„Е.Мiroliо“ DOO,

ul. Nikole Pašića 176

gr. Pirot, Srbija

3.9. Povraćaj novca za robu vraćenu u centralno skladište na adresu iz tački 3.8., se vrši putem bankarskog transfera u roku od 14 radnih dana od dana prijema robe u centralno skladište. Detalji o bankovnom računu na koji kupac želi da mu se uplati iznos, navodi se u obrazcu za vraćanje. 'E.Mirolio' DOO nije odgovoran za pogrešno naveden bankovni račun. Prilikom plaćanja sa bankarskom karticom i ako treba da se izvrsi povraćaj sredstava, iznos će se uplatiti preko kartice kojom je izvršeno plaćanje. Svi bankarski troškovi povraćaja su o trošku kupca. 

3.10. Ako naručena i avnsno plaćena roba i/ili usluga od strane kupca ne može biti isporučena/dostavljena od strane prodavca, to poslednji će obavestiti kupca o tome i izvršiti povraćaj novca na račun klijenta za već plaćenu robu i/ili uslugu u roku od 7 (sedam) dana od datuma kada je prodavac utvrdio tu činjenicu ili od datuma kada je kupac izričito izrazio želju da raskine ugovor.

3.11. Korisnik može otkazati izvršenu porudzbinu bez navodjenja razloga za otkazivanje. Otkazivanje porudzbine može se izvršiti putem telefona ili putem e-majl adresena www.dika.rs u roku od 14 radnih dana od prijema robe. Da bi se otkazivanje smatralo važećim korisnik mora dostaviti: broj porudzbine, broj telefona naveden u porudzbini, ime i prezime pod kojim je registrovan na sajtu, adresu elektronske pošte (e-mejl), koji je registrovan na sajtu, vrednost porudzbine, kao i da popuni obrazac za vraćanje robe koji se prilaže uz vraćenu robu. Svi bankarski troškovi za povraćaj novca su o trošku kupca.

3.12. Reklamacija može da se izvrši kada kupljena roba ne odgovara dogovorenom izmedju stana u ugovoru o prodaji. Neslaganje sa dogovorom može da se manifestuje kao: 

a/ fabrička greška na proizvodu

b/ne isporučivanje celokupne dogovorene količine

c/isporuka robe nije naručena

d/neslaganje isporučene robe u veličini i/ili boji- roba isporučena u različitoj veličini/boji od naručene

e/roba oštećena tokom prevoza

3.13. Reklamacija može da se prijavi 'E.Mirolio' DOO na adresu www.dika.rs, s tim da klijent mora da vrati robu u roku od 14 (četrnaest) dana od dana prijema robe.

3.14.Prilikom reklamacije kupac može da izabere da mu se isporuči roba bez nedostatka ili u nekoj drugoj veličini ili druge boje ili da vrati robu uz povraćaj novca. Zaposleni u internet prodavnici može da ponudi zamenu artikla za jedan ili više različitih artikala u vrednosti artikla ili novi artikal. Kupac doplaćuje ako je razlika izmedju zamenjenog i novog artikla, ako je vrednost novog artikla niža od cene koju je potrošač platio.

3.15. U svim slučajevima, troškove prevoza zamenjene robe snosi klijent u oba smera, osim ako je do zamene došlo greškom prodavca. Ako kupac želi da zameni ili vrati prizvod, to se obavlja preko kurirske firme po izboru kupca.

4. PLAĆANJE

4.1.Kupac plaća punu cenu proizvoda, objavljenu na sajtu prodavca. Ne prihvata se delimično plaćanje. Ako je kupac uplatio samo deo cene robe, smatra se da je odustao od ugovora, a uplaćeni iznos se vraća klijentu na njegov račun u ugovorenom roku.

4.2. Plaćanje se smatra završenim kada se pojavi na bankovnom izvodu prodavca ( ako se plaća putem bankovnog transfera) u roku od tri dana ili predajom iznosa kuriru ( prilikom plaćanja pouzećem).

4.3. Način plaćanja navodi kupac popunjavanjem porudzbine.

4.4. Troškove plaćanja snosi klijent.

4.5. Plaćanje naručene robe može se izvršiti putem :

- prenosom sredstava na bankovni račun prodavca putem dozvoljenih platnih sistema i platnih usluga /uključujući i bankarske kartice)

-gotovinska isplata pri isporuci robe kurirskim službama sa izabranim metodom plaćanja ( plaćanje pouzećem)

Bez obzira na izabrani način plaćanja, objavljena cena robe se ne menja i ne naplaćuju se dodatni troškovi obrade plaćanja.

4.6.Za svaki naručeni artikal, korisnik mora da plati cenu objavljenu u internet prodavnici u tenutku potvrdjivanja porudzbine.

4.7.Bankarski troškovi plaćanja i troškovi transporta za isporuku robe nisu uključeni u cenu i snosi ih kupac.

4.8. Omogućeni načini plaćanja: Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i AIKBANKE i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

4.9. Zaštita podataka prilikom plaćanja:

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

4.10. Povraćaj sredstava:

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

4.11. Izjava o konverziji plaćanja (za trgovce iz SRB) :

„Izjava o konverzijama - Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vase platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vasu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.'

5. ISPORUKA ROBE

5.1.Isporuku robe vrši kurirska firma D Express ( u daljem tekstu kurir) samo na teritoriji Rebulike Srbije.

5.2. Isporuka robe se vrši samo za uspešno primljene porudzbine. Nakon pakovanja naručene robe, kupac se obaveštava putem mejla . Roba se predaje kuririma za prevoz na odgovarajuću adresu, a popunjena kurirska priznanica predstavlja dokaz o predaji robe.

5.3. Period isporuke nakon prijema porudzbine od strane kupca je u roku od 3 do 7 radnih dana . Sve porudzbine poslate putem kurira se isporučuju uz opciju provere robe

5.4. Trošak isporuke robe snosi kupac i to:

a/  na adresu kupca:

* za porudzbinu do 5000 din - 450 din

* za porudzbinu preko 5 000 din- 0 din

5.5. Porudzbine koje se, po instrukciji kupca, šalju do kancelarije ' D Ekspress', biće čuvani u kancelariji kurira u roku od 10 radnih dana od dana slanja. Ako se pošiljka ne preuzme u navedenom roku, 'E.Mirolio'DOO smatra da je ugovor raskinut od strane kupca.

5.6. Opcija provere robe podrazumeva pravo kupca da pregleda robu za nedostatke pre nego što preuzme robu. Osim ako nije drugačije naznačeno u ovim opštim uslovima, opcija provere robe za isporuku preko kurira do kancelarije 'D Ekspress' ili na adresu kupca ostvaruje se besplatno i u skladu sa uslugom kurira ' otvori pre nego što platiš'.

6. DOSTAVLJANJE, OBRADA I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

6.1. „E.Mirolio' DOO , kao administrator u smislu zakona, prikuplja lične podatke pojedinaca koji posećuju sajt internet prodavnice ' DIKA' i stoga se obavezuje da obezbedi poverljivost i zaštitu ličnih podataka, koje klijenti/korisnici dostavljaju internet prodavnici 'DIKA'.

Politika privatnosti 'E.Mirolio' DOO generalno odredjuje način na koji prikuplja podatke, kako se koriste, uslovi pod kojima mogu da budu predati drugim licima i način čuvanja.

6.2. Svaki korisnim koji koristi sajt i njegove usluge smatra se da je upoznat sa ovom politikom i obavezuje se da će ga poštovati.

6. 3. Koje vrste ličnih podataka se prikupljaju

„Е.Mirolio' DOO prikuplja samo lične podatke korisnika koji su potrebni, neophodni, u vezi sa ciljevima koji se obradjuju ('smanjivanje podataka na minimum') . Lični podaci koji se prikupljaju uključujući ime,adresu elektronske pošte, broj telefona i IP adresu.

6. 4. Lični podaci koje 'E.Mirolio' DOO prikuplja u vezi sa svojim uslugama putem web stranice internet prodavnice 'DIKA' uvek se obradjuju jedinstveno i samo u konkretne svrhe, za koje su dostavljeni od strane kupaca/korisnika, i ne obradjuju se na način na koji nije u skladu sa tom svrhom.

6.5. 'E.MIROLIO' DOO za obradu ličnih podataka garantuju adekvatan nivo bezbednosti i zaštite od neovlašćene ili nezakonite obrade i protiv gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajuće tehničke i organizacione mere.

6.6. Osnova za obradu ličnih podataka 

E.Mirolio' DOO obradjuje lične podatke na osnovu zakona, jer su dostavljeni od strane klijenta u vezi sa robom i uslugama koje se nude preko ovog sajta u kontekstu kupoprodajnog ugovora ili kada je to neophodno za ispunjenje uslova, koji upravljaju korišćenjem platforme/lokcije intrenet prodavnice 'DIKA' i/ili kada koriste neku od naših usluga ili funkcija, mada postoje i drugi razlozi koji omogućavaju administraturu da ih obradjuje kao što je njegovo interesovanje da odgovori na pitanja kupca ili na osnovu saglasnosti koje daju za mogućnost primanja reklamnih poruka. 

6. 7. Ciljevi za koje se obradjuju lični podaci

'E.Mirolio' DOO obradjuje lične podatke svojih klijenata:

- za administraciju registracije korisnika internet prodavnice;

- za dalji razvoj, implementaciju i realizaciju kupoprodajnog ugovora koji se zaključuje izmedju administratora i kupaca putem sajta internet prodavnice;

- za pružanje informacija koje se direktno odnose na robu, po zahtevu kupaca;

-kada se koristi re-marketing putem pouzdanih lokacija, uključujući Facebook;

- kada 'E.Mirolio' DOO traži mišljenje svojih klijenata u vezi ponudjene robe;

- prilikom obavljanja statističkih analiza i drugih analiza usluga ponudjenih preko internet prodavnice;

- za obaveštenje o promenama u Opštim uslovima, politici privatnosti ili našim uslugama;

6.8. Kako se sakupljaju lični podaci

Korisnici svoje lične podatke dobrovoljno dostavljaju prilikom korišćenja naše stranice www.dika.rs. Na primer, prilikom pregleda odredjenog artikla ili usluge, ili u procesu poručivanja robe koju nudi 'E.Mirolio' DOO preko internet prodavnice 'DIKA', a tačnije kada kupac/korisnik popunjava lične podatke, što je uslov za pristup odredjenim funkcijama ili uslugama na platformi. Neka od polja koja su navedena kao obavezna za popunjavanje sadrže informaciju koja je neophodna administratoru za zaključivanje kupoprodajnog ugovora, za isporuku robe i ostvarivanje prava ugovornih strana.

Dostavljanjem ličnih podataka po prethodnoj tačci, korisnik se slaže da e-mejlom dobije potvrdu porudzbine i informacije o slanju robe kurirskim putem. Lični podaci korisnika će se koristiti samo u cilju administriranja odredjene porudzbine.

U slučaju davanja saglasnosti za primanje reklama, korisnik se slaže da putem elektronske pošte prima trenutne promocije , komercijalne ponude.

6.9.Rok čuvanja ličnih podataka 

'E.Mirolio' DOO kao administrator preduzima sve neophodne mere za zaštitu i čuvanje ličnih podataka za vreme u kome se lični podaci čuvaju, samo u onoj meri i dok je to potrebno za namene za koje su odobreni, uz poštovanje zahteva i rokova, predvidjene nadležnim i važećim normativnim aktima u Republici Srbiji, ali ne više od 7 godina. Po isteku ovog perioda, lični podaci kupca/korisnika se brišu.

6.10. Pristup ličnim podacima kupaca

'E.Mirolio'DOO kao administrator ličnih podataka, obavezuje se da ne prodaje, daje ili deli u marketinške svrhe dostavljene lične podatke sa trećim licima. Ovim podacima će moći da pristupe samo ovlašćena lica.

Informacije o ličnim podacima svojih klijenata 'E.Mirolio' DOO prenosi trećim licima- dostavljačima usluga, podizvodjačima i drugim povezanim organizacija isključivo u svrhu obavljanja aktivnosti dostavljanja usluga kupcima/korisnicima za koje su dali izričitu saglasnost.

Lični podaci korisnika, do dana brisanja, ne predaju se trećim licima bez prethodne saglasnosti kupca, osim ako to zahteva zakon ili u zakonitom nalogu javnog autoriteta. Medjutim kada se koriste treća lica-pružaoci usluga, predaju se samo lični podaci neophodno za pružanje usluge za koju su dostavljeni od strane kupaca /korisnika. Treća lica- primaoci sa kojima 'E.Mirolio' DOO radi su, pre svega, pružaoci usluga kojima se kupljena roba dostavlja. Oni koriste raspoložive lične podatke da pruže iformacije i da ispune svoje obaveze koje proizilaze s tim u vezi po ovim ugovorima sa njima.

Dostavljanje ličnih podataka državnim institucijama može se vršiti samo u slučajevima predvidjeni zakonom i u obimu koji ne prevazilazi ciljeve za koje su traženi.

Zaposleni u www.dika.rs garantuju i obavezni su da poštuju poverljivost ličnih podataka kupaca.

6.11. Pravo pristupa, ispravke ili brisanja ličnih podataka

Kupci/Korisnici imaju pravo u bilo kom trenutku da zatraže:

1. Pristup ličnim podacima prikupljenim u procesu pružanja i korišćenja usluga, uključujući: potvrdu da li se dostavljeni podaci obradjuju; koje su kategorije, svrhu obrade i primaoci kojima se otkrivaju podaci.

2. Ispravljanje ličnih podataka koje su kupci/korisnici dostavili kada su netačni.

3.Brisanje ličnih podataka kada više nisu potrebni za namene za koje su prikupljeni i obradjivani na drugi način, i ne postoji drugi pravni osnov za obradu, osim saglasnosti na kojoj se zasniva obrada ličnih podataka, kao kada su bili nezakonito obradjivani. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade na osnovu date saglasnosti pre povlačenja.

6.11. Obavljanje navedene radnje za omogućavanje pristupa, ispravljanja i brisanja ličnih podataka je moguće samo kada korisnik to zatraži pismenim zahtevom upućenim Administratoru, koji sadrži:

1. Ime,adresu i druge identifikacione podatke o pojedincu;

2. Opis zahteva;

3. Poželjni obrazac za pružanje informacija;

4. Potpis,datum podnošenja zahteva, adresu i broj telefona za kontakt;

5. Overeno punomoćje kada zahtev podnosi ovlašćeno lice

Zahtev se šalje na adresu sedišta administratora preporučenom poštom ili preko kurira.

Administrator će obavestiti o odluci o izvršenju tražene radnje ili odbijanja u roku od mesec dana od prijema zahteva. Obaveštenje će biti poslato poštom sa povratnicom ili se može dobiti lično uz potpis.

6. 12. Pravo na prigovor

U slučajevima predvidjenim zakonom, svaki korisnik ima pravo da:

т. 1. uloži prigovor administratoru na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega od ukoliko postoji pravni osnov za to. Kada je prigovor opravdan, lični podaci lica od tog trenutka ne mogu više biti obradjivani.

т. 2. prigovori na obradu ličnih podataka za svrhu direktnog marketinga

т. 3. budu informisani pre nego što su njihovi lični podaci predaju prvi put trećim licima ili korišćeni u Vaše ime za potrebe iz prethodnog stava ovog člana, tako što će vam se omogućiti da se suprostavite takvom objavljivanju ili korišćenju 

т. 4. svaki korisnik može da se žali na način na koji se obradjuju njegovi lični podaci, tako što će nas pozvati na telefon 062 555 056

т. 5. u svim slučajevima, kada kupac/korisnik smatra da se njegovi podaci obradjuju nezakonito ili odgovor ne zadovoljava zahtevima, kupac/korisnik može da podnese zahtev nadležnom organu za zaštitu ličnih podataka- Komisiji za zaštitu ličnih podataka. Komisija za zaštitu ličnih podataka je nadzorni organ koji sprovodi zakonitu kontrolu procesa obrade ličnih podataka.

6.13. Sva pitanja u vezi ove politike može poslati e-mail 

Online.Serbia@dika.com

7. ОPŠTE ODREDBE

7.1. Moguće je da zbog ograničenog prostora i načina pisanja i prikazivanja informacija, opisi proizvoda budu nepotpuni. U opisu proizvoda koriste se uobičajene reči i fraze i pružaju se informacije prvenstveno o vrsti robe, njenoj svrsi i karakteristikama.

7.2. Sva roba uključujući i onu u promociji i/ili sa popustom se prodaje i isporučuje dok traju zalihe, čak i ako to nije izričito navedeno na sajtu.

7.3. Opšti uslovi 'E.Mirolio' DOO-a u vezi sa Dika intenet prodavnicom su obavezujući za sve korisnike sajta.

7.4. Svako korišćenje ovog sajta znači da je kupac pažljivo pročitao opšte uslove korišćenja i pristaje da ih poštuju bezuslovno.

7.5. Opšti uslovi mogu da budu promenjeni jednostrano od strane 'E.Mirolio' DOO u bilo koje vreme objavljenom na sajtu. Ove promene stupaju na snagu odmah i obavezujuće su za sve korisnike i/ili kupce.

7.6. 'E.Mirolio'DOO ima pravo da izmeni uslove za korišćenje u bilo koje vreme po sopstvenom nahodjenju, ili ako su nametnute zakonodavstvom. Oni mogu imati retroaktivni efekat na prethodno potvrdjene i/ili isporučene porudzbine.

7.7. Ako se bilo koja odredba ovih uslova korišćenja pokaže kao neprimenljiva ili neizvršiva, bez obzira na razlog, to ne podrazumeva da su ostale odredbe nepromenljive ili neizvršive.

7.8. 'E.Mirolio' DOO izjavljuje da su slike proizvoda informativnog i sugestivnog karaktera, odnosno isporučeni artikli mogu da se razlikuju od slika zbog promene u karakteristikama i dizajnu.

7.9. Registracijom porudzbine preko interneta, kupac je saglasan da telefonom ili elektronskom poštom da dobije robu ili uslugu od prodavca za naknadu.

7.10. Kupoprodajni govor zaključen izmedju kupca i prodavca sastoji se od ovih opštih uslova i informacija koje kupac ostavi na sajtu.

7.11. Kupac ima pravo da objavi mišljenje o robi i/ili uslugama kao i da se povezuje sa 'E.Mirolio'DOO na adrese u 'kontakt' stranici ili putem telefona. Mišljenja ili poruke koje sadrže neprikladan rečnik će biti uklonjene sa sajta ili ignorisane. Prodavac ima slobodu da obradjuje informacije koje je primio od kupca bez potrebe da motiviše svoje radnje u vezi sa ovim. Korisnik ima pravo na samo jednu registraciju i da koristi samo jedan korisnički nalog na sajtu.

7.12. Korisniku nije dozvoljeno da koristi nalog drugog registrovanog korisnika ili da trećim licima daje mogućnost da koriste njegov nalog. Nema pravo da kreira dodatne naloge radi zloupotrebljavanja funkcija sajta ili sa drugim korisnicima ili da pokušava da se predstavi kao drugi korisnik.

7.13. Prodavca možete kontaktirati putem direktnog kontakta ili preko adresa navedenih na sajtu, na stranici 'kontakt'. Prodavac može da raspolaže dobijenim informacijama neograničeno.

7.14. „E.Mirolio' DOO ima pravo da na sajtu internet prodavnice 'DIKA' reklamira i promoviše informacije o robama i/ili uslugama i/ili njegovim ili njegovih partnera, promocijama za odredjeni rok, i informacije o zalihama.

7.15. Sve cene roba i/ili usluga na sajtu su konačne, objavljene su u dinarima (SRB) sa svim zakonskim porezima i taksama.

7.16. U slučaju online plaćanja preko banke, prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve troškove u vezi sa naknadama, provizijama ili drugim dodatnim plaćanjima od strane kupca u vezi sa samom transakcijom,  u slučaju razmene valute koju vrši banka koja je izdala karticu, u slučajevima kada se valuta razlikuje od SRB. Troškovi vezani za takva plaćanja su isključivo o trošku kupca.

7.17. Sve slike prikazane na sajtu su isključivo da stvore neku predstavu o vrsti robe/usluga, a ne da ih predstavi tačno. Prodavac nije odgovoran za bilo kakva odstupanja.

7.18. Prodavac ima pravo da koristi proizvodjače za obavljanje usluga koje se nude na sajtu, bez potrebe da obavesti, ili dobije saglasnost od kupca.

7.19.Prodavac garantuje svojim korisnicima/kupcima poverljivost dostavljenih informacija i ličnih podataka. Ovi se neće koristiti, dostavljati ili obelodaniti trećim licima osim u slučajevima i uslovima navedenim u ovim opštim uslovima. Prodavac će štiti lične podatke korisnika /kupca koje je saznao prilikom popunjavanja elektronskih obrazaca za pravljenje porudzbine, a ova obaveza prestaje ukoliko je korisnik dao lažne podatke. Poštujući važeće zakone i odredbe ovih Opštih uslova, Prodavac može da koristi lične podatke korisnika samo za svrhe navedene u ugovoru. Svaka druga namena za koju će se podaci koristiti će biti u skladu sa srpskim zakonodavstvom, važećim medjunarodnim normama, internet etikom, moralnim pravilima i običajnim pravom.

7.20.  Prodavac se obavezuje da neće otkriti nikakve lične podatke o klijentu trečim licima-državnim organima, preduzećima, pojedincima i drugima, osim kada je primio izričitu pismenu saglasnost kupca, informaciju zahteva državni organ ili službenih lica koji na osnovu postojaćeg zakonodavstva ima pravo da zahteva i dobija takve informacije. Prodavac je obavezan dostaviti informacije po sili zakona.

7.21.Sva autorska prava i prava intelektualne svojine na sajtu, slike, dizajn, nazivi, žigovi i ostalo pripadaju 'E.Mirolio' DOO. Pristupanjem i/ili korišćenjem ovog sajta korisnik ne dobija pravo da kopira  autorska prava i intelektualne svojine 'E.Mirolio' DOO.

7.22. Korišćenjem sajta, korisnik ne dobija pravo da kopira, pozajmljuje ili na drugi našin koristi slike, trgovačka imena ili brendove, čak i ako je za upotrebu.

8. VIŠA SILA

8.1. Pod uslovom da u roku od 14 (četrnaest ) dana od dana nastanka više sile, ona ne prestaje, svaka strana ima pravo da obavesti drugu stranu da raskida ugovor, a da pri tome ne duguje bio kakvu naknadu za eventualnu štetu.

9. DRUGI USLOVI

9.1. U odnosima izmedju 'E.Mirolio DOO' i kupca nadležno je srpsko pravo.

9.2.Jezik ugovora je srpski.

9.3. Svaki sporovi izmedju stranaka rešavaju se u duhu razumevanja i dobre volje. Ako se ne postigne sporazum, svi nerešeni sporovi, uključujući i sporove nastale ili u vezi sa tumačenjem, nepostojanjem, izvršenjem prestanka, kao i sporove oko popunjavanja praznina u ugovoru, odnosno njegovog prilagodjavanja novonastalim okolnostima biće rešavani od strane nadležnog suda u mestu registracije TRGOVCA, u skladu sa srpskim zakonodavstvom.

USLOVI I ODREDBE BLACK WEEK CAMPAIGN

USLOVI I ODREDBE BLACK WEEKEND CAMPAIGN

pictograms