6. DOSTAVLJANJE, OBRADA I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

6.1. „E.Mirolio' D.O.O , kao administrator u smislu zakona, prikuplja lične podatke pojedinaca koji posećuju sajt internet prodavnice ' DIKA' i stoga se obavezuje da obezbedi poverljivost i zaštitu ličnih podataka, koje klijenti/korisnici dostavljaju internet prodavnici 'DIKA'.

Politika privatnosti 'E.Mirolio' D.O.O generalno odredjuje način na koji prikuplja podatke, kako se koriste, uslovi pod kojima mogu da budu predati drugim licima i način čuvanja.

6.2. Svaki korisnik koji koristi sajt i njegove usluge smatra se da je upoznat sa ovom politikom i obavezuje se da će ga poštovati.

6. 3. Koje vrste ličnih podataka se prikupljaju

„Е.Mirolio' D.O.O prikuplja samo lične podatke korisnika koji su potrebni, neophodni, u vezi sa ciljevima koji se obradjuju ('smanjivanje podataka na minimum') . Lični podaci koji se prikupljaju uključujući ime.adresu elektronske pošte, broj telefona i IP adresu.

6. 4. Lični podaci koje 'E.Mirolio' D.O.O prikuplja u vezi sa svojim uslugama putem web stranice internet prodavnice 'DIKA' uvek se obradjuju jedinstveno i samo u konkretne svrhe, za koje su dostavljeni od strane kupaca/korisnika, i ne obradjuju se na način na koji nije u skladu sa tom svrhom

6.5. 'E.MIROLIO' D.O.O za obradu ličnih podataka garantuju adekvatan nivo bezbednosti i zaštite od neovlašćene ili nezakonite obrade i protiv gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajuće tehničke i organizacione mere.

6.6. Osnova za obradu ličnih podataka

E.Mirolio' D.O.O obradjuje lične podatke na osnovu zakona, jer su dostavljeni od strane klijenta u vezi sa robom i uslugama koje se nude preko ovog sajta u kontekstu kupoprodajnog ugovora ili kada je to neophodno za ispunjenje uslova, koji upravljaju korišćenjem platforme/lokcije intrenet prodavnice 'DIKA' i/ili kada koriste neku od naših usluga ili funkcija, mada postoje i drugi razlozi koji omogućavaju administraturu da ih obradjuje kao što je njegovo interesovanje da odgovori na pitanja kupca ili na osnovu saglasnosti koje daju za mogućnost primanja reklamnih poruka.

6. 7. Ciljevi za koje se obradjuju lični podaci

'E.Mirolio' D.O.O obradjuje lične podatke svojih klijenata:

- za administraciju registracije korisnika internet prodavnice;

- za dalji razvoj, implementaciju i realizaciju kupoprodajnog ugovora koji se zaključuje izmedju administratora i kupaca putem sajta internet prodavnice;

- za pružanje informacija koje se direktno odnose na robu, po zahtevu kupaca;

-kada se koristi re-marketing putem pouzdanih lokacija, uključujući Facebook;

- kada 'E.Mirolio' D.O.O traži mišljenje svojih klijenata u vezi ponudjene robe;

- prilikom obavljanja statističkih analiza i drugih analiza usluga ponudjenih preko internet prodavnice;

- za obaveštenje o promenama u Opštim uslovima, polotici privatnosti ili našim uslugama;

6.8. Kako se sakupljaju lični podaci

Korisnici svoje lične podatke dobrovoljno dostavljaju prilikom korišćenja naše stranice www.dika.rs. Na primer, prilikom pregleda odredjenog artikla ili usluge, ili u procesu poručivanja robe koju nudi 'E.Mirolio' D.O.O preko internet prodavnice 'DIKA', a tačnije kada kupac/korisnik popunjava lične podatke, što je uslov za pristup odredjenim funkcijama ili uslugama na platformi. Neka od pola koja su navedena kao obavezna za popunjavanje sadrže informaciju koja je neophodna administratoru za zaključivanje kupoprodajnog ugovora, za isporuku robe i ostavrivanje prava ugovornih strana.

Dostavljanjem ličnih podataka po prethodnoj tačci, korisnik se slaže da e-mejlom dobije potvrdu porudzbine i informacije o slanju robe kurirskim putem. Lični podaci korisnika će se koristiti samo u cilju administriranja odredjene porudzbine.

U slučaju davanja saglasnosti za primanje reklama, korisnik se slaže da putem elektronske pošte prima trenutne promocije , komercijalne ponude.

6.9.Rok čuvanja ličnih podataka

'E.Mirolio' D.O.O kao administrator preduzima sve neophodne mere za zaštitu i čuvanje ličnih podataka za vreme u kome se lični podaci čuvaju, samo u onoj meri i dok je to

potrebno za namene za koje su odobreni, uz poštovanje zahteva i rokova, predvidjene nadležnim i važećim normativnim aktima u Republici Srbiji, ali ne više od 7 godina. Po isteku ovog perioda, lični podaci kupca /korisnika se brišu.

Podaci koji se daju u marketinške svrhe zadržavaju se dok nas korisnici ne obaveste da više ne žele da primaju relevantne informacije od nas . Kada ciljevi obrade podataka budu ispunjeni, administrator ih briše.

6.10. Pristup ličnim podacima kupaca

'E.Mirolio'D.O.O kao administrator ličnih podataka, obavezuje se da ne prodaje, daje ili deli u marketinške svrhe dostavljene lične podatke sa trećim licima. Ovimpodacima će moći da pristupe samo ovlašćena lica.

Informacije o ličnim podacima svojih klijenata 'E.Miroglio' DOO prenosi trećim licima- dostavljačima usluga, podizvodjačima i drugim povezanim organizacija osključivo u svrhu obavjanja aktivnosti dostavljanja usluga kupcima/korisnicima za koje su dali izričitu saglasnost.

Lični podaci korisnika, do dana brisanja, ne predaju se trećim licima bez prethodne saglasnosti kupca, osim ako to zahteva zakon ili u zakonitom nalogu javnog autoriteta. medjutim kada se koriste treća lica-pružaoci usluga, predaju se samo lični podaci neophodno za pružanje usluge za koju su dostavljeni od strane kupaca /korisnika. Treća lica- primaoci sa kojima 'E.Mirolio' DOO radi su, pre svega, pružaoci usluga kojima se kupljena roba dostavlja. Oni koriste raspoložive lične podatke da pruže iforacije i da ispune svoje obaveze koje proizilaze s tim u vezi po ovim ugovorima sa njima.

Dostavljanje ličnih podataka državnim institucijama može se vršiti samo u slučajevima predvidjeni zakonom i u obimu koji ne prevazilazi ciljeve za koje su traženi.

Zaposleni u www.dika.rs garantuju i obavezni su da poštuju poverljivost ličnih podataka kupaca.

6.11. Pravo pristupa, ispravke ili brisanja ličnih podataka

Kupci/Korisnici imaju pravo u bilo kom trenutku da zatraže:

1.Pristup ličnim podacima prikupljenim u procesu pružanja i korišćenja usluga, uključujući: potvrdu da li se dostavljeni podaci obradjuju; koje su kategorije, svrhu obrade i primaoci kojima se otkrivaju podaci.

2. Ispravljanje ličnih podataka koje su kupci/korisnici dostavili kada su netačni.

3. Brisanje ličnih podataka kada više nisu potrebni za namene za koje su prikupljeni i obradjivani na drugi način, i ne postoji drugi pravni osnov za obradu, osim saglasnosti na kojoj se zasniva obrada ličnih podataka, kao kada su bili nezakonito obradjivani. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade na osnovu date saglasnosti pre povlačenja.

6.11. Obavljanje navedene radnje za omogućavanje pristupa, ispravljanja i brisanja ličnih podataka je moguće samo kada korisnik to zatraži pismenim zahtevom upućenim Administratoru, koji sadrži:

1. Ime,adresu i druge identifikacione podatke o pojedincu;

2. Opis zahteva;

3. Poželjni obrazac za pružanje informacija;

4. Potpis,datum podnošenja zahteva, adresu i broj telefona za kontakt;

5. Overeno punomoćje kada zahtev podnosi ovlašćeno lice

Zahtev se šalje na adresu sedišta administratora preporučenom poštom ili preko kurira.

Administrator će obavestiti o odluci o izvršenju tražene radnje ili odbijanja u roku od mesec dana od prijema zahteva. Obaveštenje će biti poslato poštom sa povratnicom ili se može dobiti lično uz potpis.

6. 12. Pravo na prigovor

U slučajevima predvidjenim zakonom, svaki korisnik ima pravo da:

т. 1. uloži prigovor administratoru na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega od ukoliko postoji pravni osnov za to. Kada je prigovor opravdan, lični podaci lica od tog trenutka ne mogu više biti obradjivani.

т. 2. prigovori na obradu ličnih podataka za svrhu direktnog marketinga

т. 3. budu informisani pre nego što su njihovi lični podaci predaju prvi put trećim licima ili korišćeni u Vaše ime za potrebe iz prethodnog stava ovog člana, tako što će vam se omogućiti da se usprostavite takvom objavljivanju ili korišćenju

т. 4. svaki korisnik može da se žali na način na koji se obradjuju njegovi lični podaci, tako što če nas pozvati na telefon 062 555 056

т. 5. u svim slučajevima, kada kupac/korisnik smatra da se njegovi podaci obradjuju nezakonito ili odgovor ne zadovoljava zahtevima, kupac/korisnik može da podnese zahtev nadležnom organu za zaštitu ličnih podataka- Komisiji za zaštitu ličnih podataka. Komisija za zaštitu ličnih podataka je nadzorni organ koji sprovodi zakonitu kontrolu procesa obrade ličnih podataka.

6.13. Sva pitanja u vezi ove politike može poslati e-mail 

Online.Serbia@dika.com

pictograms